Privacystatement & Cookies


PRIVACY VERKLARING ALGEMEEN

U bezoekt de website van Hoeksche Waard Actief. Met dit privacy informeert Hoeksche Waard Actief u over de persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt middels verschillende diensten/projecten. Denk hierbij aan aanmeldingsbrieven, inschrijvingen, nieuwsbrieven en cookies. Dit geldt ook voor toekomstige formaliteiten welke persoonsgegevens met verschillende doeleinden zoals gedeeld in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt via haar website en inschrijfsystemen (waaronder de gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen) of met behulp van andere diensten en via ons nieuwsbriefsysteem.

Hoeksche Waard Actief respecteert de privacy van bezoekers van deze website en onze inschrijfsystemen en draagt zorg (i.s.m. de systeem eigenaren van onze inschrijfsystemen) voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor worden de benodigde verwerkingsovereenkomsten tussen Hoeksche Waard Actiefen systeemeigenaar vastgesteld. 

Onderstaand volgt informatie over de doeleinden en manier van verwerken van uw gegevens, bij verschillende vormen van aanmelding die wij als Hoeksche Waard Actief beheren.

Gegevens die u verstrekt aan Hoeksche Waard Actief

Hoeksche Waard Actief verkrijgt deze via verschillende kanalen. Hoeksche Waard Actief verzamelt en slaat gegevens op voor de uitwerking van haar bedrijfsvoering. Wanneer u toestemming geeft en uw gegevens registreert kunt u dit op ieder moment weer intrekken. Dit kunt u doen via info@hoekschewaardactief.nl.

Contactformulier/inschrijfformulier

Als u het contactformulier invult dan verwerkt Hoeksche Waard Actief uw naam, e-mailadres en bericht ten behoeve van beantwoording van uw bericht of verdere afhandeling. Eventueel wordt de naam van uw vereniging (of aanbieder) verwerkt ten behoeve van de beantwoording. 

Bij registratie als deelnemers aan een project of evenement via het inschrijfformulier (via onze inschrijfsystemen) worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. Hoeksche Waard Actief bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u als laatst contact heeft gehad met Hoeksche Waard Actief (of een van de initiatieven van Hoeksche Waard Actief). Bij onze systemen geeft u toestemming tot het verwerken en opslaan van uw gegevens.

Sollicitanten

Indien een persoon solliciteert bij Hoeksche Waard Actief via onze website of andere (digitale) kanalen, ook via de analoge post, behoudt Hoeksche Waard Actief recht uw NAW-gegevens 8 weken na uw sollicitatieprocedure te bewaren. Uw cv, sollicitatie en motivatie brief en verslagen/correspondentie worden binnen 8 weken verwijderd.

Nieuwsbrief

Als u bent aangemeld of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Hoeksche Waard Actief, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor deze toezending van de nieuwsbrief dient u expliciet toestemming te geven, tenzij u voor 25 mei 2018 al stond ingeschreven (bij onze systemen). Toestemming gebeurt via een disclaimer. U kunt zich op ieder moment via een link/button weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens uit de verzendlijst verwijderd. Wij maken gebruik van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

Gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen

Als u bent aangemeld of zich aanmeldt bij een van onze gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen van Hoeksche Waard Actief, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u onze nieuwsbrief toe te sturen. Dit kan zowel via het inschrijfsysteem zijn als door ons nieuwsbriefsysteem van MailChimp. Voor deze toezending van de nieuwsbrief dient u expliciet toestemming te geven, tenzij u voor 25 mei 2018 al stond ingeschreven (bij onze systemen). Toestemming gebeurt via een disclaimer. Wanneer u akkoord gaat met de privacyverklaring van onze  gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen worden deze door ons (en de systeemeigenaren) gerespecteerd en volgens deze uitzonderlijk privacyverklaring beheert. U kunt zich op ieder moment via een link/button weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt worden uw gegevens uit de verzendlijst verwijderd. 

Vertrouwelijke gegevens, werkwijze en structuur

Hoeksche Waard Actief gaat vertrouwelijk om met gevoelige informatie. Denk dan aan persoonsgegevens die met opdrachtgevers worden uitgewisseld. Hiervoor heeft Hoeksche Waard Actief benodigde maatregelen getroffen voor het veilig borgen en verwerken van deze informatie.

Hoeksche Waard Actief heeft in zijn server- werksysteem (waarop o.a. opslag plaatsvindt) een twee-staps-autorisatie toegepast waarbij alleen huidige medewerkers in het systeem van Hoeksche Waard Actief kunnen. Medewerkers worden expliciet gekoppeld aan bestanden die binnen hun functie van toepassing is. Dit wil zeggen dat medewerkers niet alle gegevens van Hoeksche Waard Actief kunnen inzien. Medewerker ingedeeld als contentbeheerder, bijdrager, reageerder of lezer. Echter het MT van Hoeksche Waard Actief is geautoriseerd als manager/beheerder. Alleen de directie van Hoeksche Waard Actief is hoofdbeheerder.

Hoeksche Waard Actief sluit met opdrachtgevers (wanneer nodig) verwerkingsovereenkomsten passend bij sector en aanbod. Denk dan bijvoorbeeld dat wij afstemming zoeken met onderwijsinstelling met betrekking tot school- en leerlinginformatie.

Cookies

Hoeksche Waard Actief verzamelt bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteit cookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren.

Hoeksche Waard Actief maakt op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteit cookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteit cookies is 1 jaar. Hoeksche Waard Actief maakt in dit verband gebruik van Google Analytics. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Derden

Hoeksche Waard Actief zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden (partijen buiten de organisatie van Hoeksche Waard Actief) dan wel op een andere wijze delen met derden, behoudens op de wijze zoals in dit Privacy Statement uiteengezet.

Hoeksche Waard Actief kan de persoonsgegevens die van u zijn verkregen dan wel over u zijn verzameld met behulp van deze website verstrekken aan dienstverleners die Hoeksche Waard Actief heeft ingeschakeld in het kader van de hosting of het beheer van deze website, voor het analyseren van verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website, of voor het versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast kan Hoeksche Waard Actief de persoonsgegevens die van u zijn verkregen in verband met uw deelname aan een project verstrekken aan dienstverleners die Hoeksche Waard Actief heeft ingeschakeld om het project namens Hoeksche Waard Actief te verzorgen. De hiervoor benodigde contractuele overeenkomsten worden tussen Hoeksche Waard Actief en de dienstverleners vastgesteld.

Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor om uw via de website verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat Hoeksche Waard Actief (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

Uw privacyrechten

Hoeksche Waard Actief is zich ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Hoeksche Waard Actief te wenden met het verzoek u mede te delen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en inzage te krijgen in de door u opgevraagde gegevens.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en of aan te vullen wanneer deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer sprake is dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Hoeksche Waard Actief zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan Hoeksche Waard Actief niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen u en de website, dan wel de informatie opgeslagen op de website, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen, waarop uw gegevens door Hoeksche Waard Actief worden opgeslagen (datalekken), zal Hoeksche Waard Actief de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal Hoeksche Waard Actief, indien wet- en regelgeving dit vereist, u op de hoogte brengen van de inbreuk.

Als u in het kader van uw privacyrechten een verzoek bij Hoeksche Waard Actief wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met Hoeksche Waard Actief opnemen via info@hoekschewaardactief.nl. Hoeksche Waard Actief kan u ter verificatie om bewijs van uw identiteit vragen. Hoeksche Waard Actiefstreeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Tevens heeft u het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoeksche Waard Actief, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over Hoeksche Waard Actief

Hoeksche Waard Actief is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: Hoeksche Waard Actief, kantoor De Vriesstraat 26 3261 PC Oude-Beijerland. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen via info@hoekschewaardactief.nl.

Aanpassen privacy verklaring

Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website of inschrijfsystemen van Hoeksche Waard Actief worden gepubliceerd. Hoeksche Waard Actief raadt u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Dit privacyverklaring is laatst aangepast op: 18-10-2019.